แจ้งเปลี่ยนแปลงการประเมินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ตารางประเมินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนในสังกัด  2557

วัน/เดือน/ปี รายชื่อโรงเรียน รายชื่อคณะกรรมการ หมายเหตุ
15 ก.ย. 57 บ้านคลองเจริญ

บ้านคลองสิบสาม

อนุบาลเขาฉกรรจ์

ศน.วรรณา  แกมนิล

ศน.บุญตา  ศรีวรวิบูลย์

ศน.ณัฐวรา  เอกฉัตร

ศน.ศรีไพร  วรสุข

ศน.รองรัตน์  ศิริ

ศน.ประไพ  ฉายอรุณ

ศน.กรองทอง  วันสวัสดิ์

 
16 ก.ย. 57 ชุมชนบ้านตาหลังใน

บ้านทัพหลวง

17 ก.ย. 57 บ้านเขามะกา

บ้านท่าระพา

บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

18 ก.ย. 57 บ้านบึงพระราม

บ้านท่าเต้น

19 ก.ย. 57 สุภวิทย์

บ้านเขาแหลม

 

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อ สพป.สก.1