กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางสรุปผลประเมิน 8 องค์ประกอบ 1-2557 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามกำหนดและรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1