ประชุมอนุกรรมการ นิเทศติดตามฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุม

IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846 IMG_0847 IMG_0848 IMG_0849 IMG_0850

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา