การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดต่อเรา