รายงานการจัดอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”

โรงเรียนบ้านเทศมงคล

ภายใต้การนำของ นางขวัญวรา  พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้การจัดอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้

โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูโรงเรียนปลายทาง และ เรื่อง

เส้นทางสู่ความสำเร็จ ในการจัดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ระดับห้องเรียนของโรงเรียนปลายทาง

ในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเทศมงคล

1112131416

ผลงานนักเรียน หลังจากได้เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

15

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านเทศมงคล ยังได้เผยแพร่
“นวัตกรรมการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ลดขั้นตอนการทำงาน ในสถานศึกษาขนาดเล็ก

หากโรงเรียนใดสนใจ เรียนเชิญมาศึกษาดูงาน และรับข้อมูลได้ที่ โรงเรียนบ้านเทศมงคลครับ.

ติดต่อ สพป.สก.1