แจ้งเพิ่มเติม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

แจ้งรายละเอียดการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) เพิ่มเติม

สิ่งที่ทางโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ต้องเตรียมมา

1.ตัวติดตั้ง โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ที่ตนถนัด

     (นักเรียนติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน       1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้)

2. ไมโครโฟน หูฟัง

3. ดินสอ ยางลบ กระดาษ

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

      1. ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา                                                                            20 คะแนน

      2. การใช้เอฟเฟกส์ที่เหมาะสม                                                                         20 คะแนน

      3.  ความสวยงามของแต่ละหน้า                                                                      20 คะแนน

      4. ความคิดสร้างสรรค์                                                                                      20 คะแนน

      5. การมีภาพประกอบที่เหมาะสม                                                                    20 คะแนน

ติดต่อเรา