ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรม ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557(ACSC) ดังนี้
1. นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ประธานคณะกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ รองประธานคณะกรรมการชมรม
3. นายอนนท์ หันทยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด รองประธานคณะกรรมการชมรม
4. นางสาวกัญญา ไกจะบก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาด เหรัญญิก
5. นายสถิต เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม เลขานุการ
7. นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายชาญชัย ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
9. นายมนตรี บุญสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน
10. นายจรูญ กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
12. นายอำนวย แกมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
13. นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
14. นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
15. นางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
16. นายไพรัช ช่างไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
17. นายเจียม ศุภพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
18. นายจิรศักดิ์ จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
19. นายเทพพิทักษ์ ดำรงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

ติดต่อ สพป.สก.1