แจก DVD ผลงานเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย Music&Song Contest

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งแผ่นดีวีดี ผลงานเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ “อย.น้อย Misic & Song Contest”

มีจำนวน ๒๐ แผ่น  โรงเรียนใดที่สนใจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน

ติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา