แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตามหนังสือ ศธ 04153/ว2761  ลงวันที่  4  สิงหาคม 2557  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก   สำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณรักษ์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ให้ดำเนินการส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในวันที่  12  กันยายน  2557  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อเรา