คำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557

ให้โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในโปรแกรมคำรับรองการปฏิบัติราชการ

และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557  ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

หากกรอกข้อมูลไม่ได้ให้แจ้ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ทาง e-mail ( [email protected]) โดยด่วน

ทั้งนี้  ได้แนบแบบรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และตามแผนปฏิบัติราชการ มาพร้อมนี้krs

ติดต่อเรา