ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา)

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา) สามารถยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่วันท่ี 4  กันยายน  2557  ถึงวันท่ี  14  กันยายน  2557   เวลา 08.30 น. –  15.30 น.  กำหนดเปิดซอง วันท่ี  15  กันยายน  2557  เวลา  10.00  น.

ติดต่อเรา