หัวข้อเรื่องในการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม

หัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม กำหนด 6 เรื่อง นักเรียนจับฉลากในวันแข่งขัน เพียง 1 เรื่อง
1.อาเซียน  2.รักประเทศไทย  3.เศรษฐกิจพอเพียง  4.ประเพณีวัฒนธรรมไทย  5.พ่อของแผ่นดิน  6.แม่ของแผ่นดิน

ติดต่อเรา