ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ.อ.ป.6)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6

วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2556

เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีกำลังใจในการศึกษาต่อ

ผอ.และคณะคุณครูให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตน

เพื่อก้าวสู่สังคมภายนอกอย่างมั่นใจและมั่นคง1 2 3 4 5 6 7