วันภาคภูมิใจ (อ.อ.ป.6)

วันภาคภูมิใจ

วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.   2557

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในการนับคะแนนวุฒิบัตร

เพื่อสะสมคะแนนในการรับรางวัลและมอบวฺุฒิบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคะแนน  O-Net  สูงกว่าระดับประเทศ

1 2 3 4 5 6 7

ติดต่อเรา