ด่วนที่สุด การแจ้งแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันและผู้ฝึกซ้อมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

แจ้งโรงเรียนที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขในโปรแกรมได้ ขอให้ปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งชื่อกิจกรรมและชื่อเด็ก ชื่อครู ที่ต้องการขอเปลี่ยนตัว (ตามแบบ) แล้วส่งเป็น file word ที่ Email: [email protected] ภายในวันที่ 4 กันยายน 2557   เวลา 16.30 น. เขตฯ จะเป็นผู้บันทึกเปลี่ยนให้

หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ขอเปลี่ยนตัว

2. การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันว่าสามารถเปลี่ยนตัวได้กี่คนด้วย

7852

ติดต่อ สพป.สก.1