โครงการ๑โรงเรียน๑ครู๑นวัตกรรม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑ โรงเรียน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม นำสู่คุณภาพผู้เรียน” และประกวดโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ณ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีโรงเรียนในสังกัด ได้นำผลงานและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ มานำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้รับชม

IMG_0152

IMG_0016 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0021 IMG_0028 IMG_0037 IMG_0046 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0088 IMG_0105 IMG_0123 IMG_0161

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา