การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้แจ้งให้โรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก และด้านการวัดผล  เนื่องจาก ผู้ที่เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่   5-7  กันยายน  2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งว่า ต้องทำสัญญายืมเงินก่อน 7 วันทำการ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นนี้ ให้เบิกหลังจากการเข้ารับการพัฒนามาแล้ว ภายในวันที่  12 กันยายน  2557 ส่วนผู้ที่เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  26 – 28  กันยายน  2557  ขอให้ส่งสัญญายืมเงินภายในวันที่  15  กันยายน  2557

ติดต่อเรา