แจ้งโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสระขวัญทุกแห่ง

ด้วย โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ กำหนดจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ โดยรูปแบบโครงการจะจัดให้มีการเข้าค่ายแบบค้างคืนระหว่างวันที่

24 – 25  –   กันยายน 2557 ณ ศููนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

จึงขอความร่วมมือโรงเรียนสังกัดเครือข่ายสระขวัญทุกแห่ง คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 โรงเรียนละ 10 คน (กำหนด ชาย 5 คน หญิง 5 คน) และครูที่รับผิดชอบ 1 คน

รวมครูและนักเรียนทั้งสิ้น 11 คน และโปรดส่งรายชื่อครูและนักเรียนดังกล่าวมาที่ [email protected] (รูปแบบไฟล์ word หรือ excel ก็ได้คะ) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557

เพื่อจัดทำรายชื่อและป้ายชื่อในภาพรวมทั้งเครือข่าย

ผู้ประสานงาน อ.เรืองอุไร เสือดี 08-78333616

 

 

ติดต่อเรา