ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เปิดการอบรมสอนเสริมฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการสอนเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง
บัญชี ค รหัส CS 0101 พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อให้ครูอาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือนักเรียนขจัดข้อเสียข้อบกพร่อง
ในการเรียนในระยะเริ่มต้นตลอดจนการเรียนที่ไม่ถูกวิธีให้หมดไป สามารถช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนได้ทันเพื่อน
ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

IMG_6277 IMG_6197 IMG_6199 IMG_6216 IMG_6217 IMG_6218 IMG_6225 IMG_6228 IMG_6229 IMG_6232 IMG_6268 IMG_6275

ติดต่อเรา