การประเมินคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ

สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด

(8 องค์ประกอบ) และงานการจัดการศึกษาตามกรอบนโยบาย ระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2557

ในการนี้ จึงให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบไว้รอรับการประเมิน

ติดต่อเรา