การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชากรโรงเรียนขนาดเล็ก ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมให้ไปดำเนินการทำสัญญาขอยืมเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน สำหรับผู้ที่เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 7  กันยายน 2557  ก็สามารถไปทำเรื่องขอยืมเงินหรือหลังจากกลับจากการอบรม ให้ดำเนินขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายได้

aa1

ติดต่อ สพป.สก.1