รายงานสรุปจำนวนประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14

ด่วนที่สุด

ตามที่่ สพป.แจ้งให้ ร.ร.รายงานข้อมูลด้านสิทธิโอกาส (ตารางที่ 1.1.2 รายชื่อประชากรวัยเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ตารางที่ 1.2.1.2 ระดับชั้น ป.1) โดยใช้ข้อมูลรายชื่อเด็กตาม ทร.14 นั้น เนื่องจาก สพป.มีความจำเป็นต้องรายงานสรุปจำนวนเด็กวัยเรียน ที่เกิด พ.ศ.2550 – 2554 เป็นรายโรงเรียน จึงขอความสถานศึกษาทุกแห่ง กรอกยอดสรุปจำนวนประชากรวัยเรียน ที่เกิด พ.ศ.2550 – 2554 โดยการนับจำนวนประชากรจาก ทร.14 ทุกคน popที่คัดลอกจากสำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น ลงในแบบสรุปจำนวนประขากรวัยเรียน ตาม ทร.14  ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่ง สพป.ภายใน 5 กันยายน 2557 โดยทางโทรสาร 0 3751 52620 3751 52620 3751 52620 3751 5262  หรือ Email : [email protected] หรือทางระบบสารบรรณ E-officepop

ติดต่อ สพป.สก.1