การจัดส่งซาวด์ท่ารำ โครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดประกวดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ในวันที่ 16  – 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในการนี้ สพป.ต้องดำเนินการรวบรวมผลการจัดกิจกรรมของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในภาพรวมของ สพป. เป็นหมวดหมู่ และสรุปเป็นแนวดำเนินการในปีต่อไป จึงขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่งที่ส่งกิจกรรมเข้าประกวด นำส่งซาวด์เสียงเพลงมาร์ช ชาวด์เสียงชุดการแสดงท่ารำ ซาวด์เสียงแสดงศิลปวัฒนธรรม (เป็น CD หรือ Flash Drive ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 นั้น

จึงขอความร่วมมือ ร.ร.ต่อไปนี้ จัดส่ง ซาวด์ท่ารำ ถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  2. บ้านทุ่งพระ 3.บ้านคลองยายอินทร์  4.บ้านคลองผักขม 5.บ้านพระเพลิง 6.บ้านเขาตาง้อก 7.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา