แจ้งกรรมการคุมสอบการวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

สนามสอบการวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ขอแจ้งกรรมการคุมสอบที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัววันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เพื่อรับฟังคำชี้แจงต่าง ๆ ในการคุมสอบ

1.นายเจริญ  เจริญนาน

2.นางวีระวรรณ  สัณหวงศ์

3.นางมณีรัตน์  ดาราย

4.นางสุรีย์พร  ไชยพิณ

5.นางกมลศิริ  ชมเชย

6.นางสาวสินาท  จันทร์ขำ

7.นางดวงกมล  นวกาญจนกุล

8.นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสอาด

9.นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ

10.นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์

11.นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์

12.นางสาวขณิษฐา  วิจิตรวงศ์

13.นางสาวนฤมล  โกมิพัฒน์

14.นางสมศรี  จันทร์รุกขา

15.นางสาวนิตยา  อุดมสรรพเจริญ

16.นางดารารัตน์  อุกระโทก

17.นางสาวสุพิศ  ทองโชติ

18.นางแสงทอง  น้ำใจสัตย์

19.นายเพทาย  ฟักแก้ว

20.ว่าที่ ร.ต.หญิง กานต์พิชชา  ภูมิโสม

21.นางลังลอง  สมสวย

22.นางสาวพาขวัญ  แก้วแจ่มจันทร์

 

หมายเหตุ    การแต่งกาย  ชุดสุภาพ

ติดต่อ สพป.สก.1