ด่วน ! ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดส่งข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน)  ในตารางที่แนบมาพร้อมนี้  ส่ง  ศน.นิธิวดี  ป่าหวาย  ภายในวันที่  1  กันยายน  2557  e-mail: [email protected]  ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ติดต่อเรา