สระแก้ว ๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม” ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ มีความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้วpage1 page2 page3 page4 page5

ติดต่อ สพป.สก.1