ส่งรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลโดยด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 1  กันยายน 2557

เพื่อที่จะได้รวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

1. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์             2.บ้านทุ่งพระ             3. บ้านเขาแหลม          4. บ้านหินกอง

5. บ้านท่าแยก                6. บ้านคลองหาด              7. บ้านนาดี            8. บ้านซับถาวร

9. บ้านคลองผักขม            10. บ้านคลองธรรมชาติ                   11. บ้านพระเพลิง      12. บ้านคลองหินปูน

13. บ้านเนินสะอาด

ติดต่อเรา