แจ้งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 2729  ลงวันที่  31  กรกฎาคม 2557  เรื่องจัดสรรงบปะรมาณปี 2557  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนละ  60,000  บาท จำนวน  5 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าระพา  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี  โรงเรียนบ้านหนองแก  ให้ส่งเอกสารการหลักฐานการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่  5  กันยายน  2557    โดยรหัสงบประมาณ  2000404746000000   รหัสแหล่งของเงิน  5711230  (กรณีจัดซื้อ)  5711220  (กรณีจัดจ้าง)

ติดต่อเรา