ใบสำคัญรับเงิน

แจ้งครูโรงเรียนบ้านหินกอง  กรอกข้อมูลลงในใบสำคัญรับเงินตามเอกสารดังแนบ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ)พร้อมรับรองสำเนา

ส่งให้ ศน.บุญตา  ศรีวรวิบูลย์ ภายในวันจันทร์ที่ 1  กันยายน 2557  bill Dtambon

ติดต่อเรา