โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส รณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมก่อนปิดภาคเรียนที่  2

ปีการศึกษา 2556

1 2  

Message us