อบรมการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดบัญชีควบคุมทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายพศิน แก้วเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ ลิ้มธงไชย นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ เป็นวิทยากร

IMG_4316 IMG_4323 IMG_4325 IMG_4326 IMG_4328 IMG_4333 IMG_4338 IMG_4339 IMG_4343 IMG_4346 IMG_4349 IMG_4350

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1