อบรมศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการการอบรมการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลฯ ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ประธานได้เปิดกรวยเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ด้วย

IMG_4272 IMG_4278 IMG_4287 IMG_4294 IMG_4295 IMG_4296 IMG_4298 IMG_4299 IMG_4300 IMG_4302

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1