การประชุมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดการประชุมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
DSCF7754

DSCF7753

DSCF7751

DSCF7750

DSCF7749

DSCF7754

DSCF7755

DSCF7746

DSCF7748

ติดต่อ สพป.สก.1