ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ันฐาน ปีการศึกษา 2557

สพฐ. แจ้งแก้ไขปฏิทินการดำเนินเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน รายละเอียดดังแนบ989 9891 9892 9893 9894 9895

ติดต่อเรา