ประชุมผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม๕๗

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ประธานได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดโครงการ “ชวนน้องท่องพุทธวจน” และการแข่งขันโครงการ “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม”

IMG_4207 IMG_4213 IMG_4217 IMG_4251 IMG_4254 IMG_4256 IMG_4264 IMG_4266 IMG_4267 IMG_4269 page page1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา