แจ้งงดจ่ายเงินทดรองราชการชั่วคราว

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของดจ่ายเงินทดรองราชการชั่วคราว เนื่องจากต้องดำเนินการเก็บรวบรวมเงินทดรองส่งคืนคลัง  ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  ถึง 7 ตุลาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1