การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

แจังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาตามแบบรายงานที่กำหนด

ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557993 9931 9932

Message us