ประชาสัมพันธ์การสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล ครั้งที่ 3/2557

ขณะนี้ สทศ ได้ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ สทศ แล้ว ขอให้ครูที่สมัครสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2557

เข้า…ไปตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบของท่านพร้อมกับ พิมพ์ใบเข้าห้องสอบ (ซึ่งในใบเข้าห้องสอบนั้นจะมีรายละเอียดของเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบระบุไว้)

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าสอบอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เอกสาร  mtp001

เอกสาร  mtp002

 

 

ติดต่อเรา