ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรวัสดุส่งเสริมภาษาอังกฤษ และผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรวัสดุส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนประชุม

วันที่  28  สิงหาคม  2557  เวลา  14.00 น. ณ  ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต 1

(รายชื่อโรงเรียนดังเอกสารแนบท่้าย)

ติดต่อเรา