แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำของบประมาณ งบกลางของสถานศึกษา

สพฐ.แจ้งหลักเกณฑ์และการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา

เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดดังแนบ996 9961 9962 9963 9964

ติดต่อ สพป.สก.1