แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีจัดสรรเข้าร่วมประชุม

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

ติดต่อ สพป.สก.1