การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน และคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมดอกแก้ว รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา