แจ้งตารางการประเมินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2557

ตารางการประเมินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนในสังกัด  2557

วัน/เดือน/ปี

รายชื่อโรงเรียน

รายชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1 ก.ย. 57

สุภวิทย์ ศน.วรรณา  แกมนิล

ศน.บุญตา  ศรีวรวิบูลย์

ศน.ณัฐวรา  เอกฉัตร

ศน.ศรีไพร  วรสุข

ศน.รองรัตน์  ศิริ

ศน.ประไพ  ฉายอรุณ

ศน.กรองทอง  วันสวัสดิ์

 

2 ก.ย. 57

บ้านเขาแหลม

15 ก.ย. 57

อนุบาลเขาฉกรรจ์

15 ก.ย. 57

บ้านคลองสิบสาม

16 ก.ย. 57

บ้านบึงพระราม

16 ก.ย. 57

บ้านคลองเจริญ

17 ก.ย. 57

บ้านท่าระพา

17 ก.ย. 57

บ้านด่าน (ราษฎรบำรง)

18 ก.ย. 57

บ้านท่าเต้น

18 ก.ย. 57

บ้านเขามะกา

19 ก.ย. 57

ชุมชนบ้านตาหลังใน

19 ก.ย. 57

บ้านทัพหลวง

*หมายเหตุ  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อ สพป.สก.1