พิธีสวดถอนทางพระพุทธศาสนา

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังดารา ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป มาทำพิธีสวดถอน เพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู นักเรียน ในโรงเรียนบ้านวังดารา ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1