จิตอาสาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

จิตอาสาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านเขาแหลม ได้รับความกรุณาจาก Miss Sapna Kanani  Volunteers จากประเทศ UK และ Miss Irene Alassio
Volunteers จากประเทศ Italy  มาช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษา กับเจ้าของภาษา ท่านละ 1 เดือน โดยไม่คิดค่าจ้าง ขอขอบพระคุณ Volunteers ทั้งสองท่านอย่างยิ่ง
ที่มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กๆ และคุณครูของโรงเรียนบ้านเขาแหลม ขอบคุณเจสัน และบ้านอาสานานาชาติไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ