โรงเรียนดีประจำตำบล

ท่านศึกษานิเทศก์มาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยท่าน ศน.บุญตา  ศรีวรวิบูลย์ และท่าน ศน.วรรณา  แกมนิล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ในการนี้โรงเรียนบ้านเขาแหลม ขอขอบพระคุณยิ่ง 

ติดต่อ สพป.สก.1