การประเมินผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนของผู้จบชั้น ป.6

2.1.5ด่วนที่สุด

ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง กรอกผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้ข้อมูลจาก แบบ ปพ.3 (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา) ส่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายใน  28 สิงหาคม 2557 ทางโทรสาร 037 515262  หรือทาง e-mail [email protected]  หรือ ทางระบบสารบรรณ e-office

ติดต่อเรา