อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/57 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู จำนวน 11 ราย

เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จึงให้ข้าราชการที่มีรายชื่อดังบัญชีแนบท้ายนี้ นำวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

มาให้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

หมายเหตุ  ฝากผู้อื่นมาให้ได้

บัญชีแนบท้าย

ติดต่อ สพป.สก.1