การจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบลที่ได้รับงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ซึ่งสำนักงานเขตได้แจ้งให้จัดส่งเอกสารมายังสำนักงานเขต ภายในวันที่ 5 สิงหาคมนั้น โรงเรียนใดยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ดำเนินการโดยด่วน ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ในการขอรับเงินงบประมาณ หากมีข้อสงสัยใดให้ติดต่อสอบถาม คุณน้ำฝน ประทีปเด่น 089-6037001 หรือคุณอรวรรณ ลิ้มธงชัย 089-2041343

ติดต่อเรา