โครงการดีๆสู่เยาวชนไทย

 

โครงการ อบรมธรรมะสู่เยาวชน

เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษามหาราชินี    ต้านยาเสพติด  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

   เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

ณ  วัดวังจั่น  เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗

สบับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

**************

1 3 7 4 5 2 36 20 22 21 19 10 16 15 1312  14 8 9 31 32 33 17 18  28 25 29 30

 

ติดต่อ สพป.สก.1